Windows NVMe VPS Server 1 - UK

£19.99 GBP
Monthly

1 CPU / 2 vCores
4 GB Ram
80 GB NVMe Drive
5 TB Bandwidth
1 IPv4 | 1 IPv6
150 MBPS Connection
Windows Server 2019 Std

Windows NVMe VPS Server 1 - FR

£19.99 GBP
Monthly

1 CPU / 2 vCores
4 GB Ram
50 GB NVMe Drive
5 TB Bandwidth
1 IPv4 | 1 IPv6
150 MBPS Connection
Windows Server 2019 Std

Windows NVMe VPS Server 1 - DE

£19.99 GBP
Monthly

1 CPU / 2 vCores
4 GB Ram
50 GB NVMe Drive
5 TB Bandwidth
1 IPv4 | 1 IPv6
150 MBPS Connection
Windows Server 2019 Std

Windows NVMe VPS Server 1 - CA

£19.99 GBP
Monthly

1 CPU / 2 vCores
4 GB Ram
50 GB NVMe Drive
5 TB Bandwidth
1 IPv4 | 1 IPv6
150 MBPS Connection
Windows Server 2019 Std

Windows NVMe VPS Server 1 - FR

£19.99 GBP
Monthly

1 CPU / 2 vCores
4 GB Ram
50 GB NVMe Drive
5 TB Bandwidth
1 IPv4 | 1 IPv6
150 MBPS Connection
Windows Server 2019 Std

Windows NVMe VPS Server 1 - USA West

£19.99 GBP
Monthly

1 CPU / 2 vCores
4 GB Ram
50 GB NVMe Drive
5 TB Bandwidth
1 IPv4 | 1 IPv6
150 MBPS Connection
Windows Server 2019 Std

Windows NVMe VPS Server 2 - UK

£29.99 GBP
Monthly

1 CPU / 4 vCores
8 GB Ram
150 GB NVMe Drive
Unlimited Bandwidth
1 IPv4 | 1 IPv6
150 MBPS Connection
Windows Server 2019 Std

Windows NVMe VPS Server 2 - FR

£29.99 GBP
Monthly

1 CPU / 4 vCores
8 GB Ram
150 GB NVMe Drive
Unlimited Bandwidth
1 IPv4 | 1 IPv6
150 MBPS Connection
Windows Server 2019 Std

Windows NVMe VPS Server 2 - DE

£29.99 GBP
Monthly

1 CPU / 4 vCores
8 GB Ram
150 GB NVMe Drive
Unlimited Bandwidth
1 IPv4 | 1 IPv6
150 MBPS Connection
Windows Server 2019 Std

Windows NVMe VPS Server 2 - USA West

£29.99 GBP
Monthly

1 CPU / 4 vCores
8 GB Ram
150 GB NVMe Drive
Unlimited Bandwidth
1 IPv4 | 1 IPv6
150 MBPS Connection
Windows Server 2019 Std

Windows NVMe VPS Server 2 - CA

£29.99 GBP
Monthly

1 CPU / 4 vCores
8 GB Ram
150 GB NVMe Drive
Unlimited Bandwidth
1 IPv4 | 1 IPv6
150 MBPS Connection
Windows Server 2019 Std

Windows NVMe VPS Server 3 - UK

£39.99 GBP
Monthly

2 CPU / 8 vCores
12 GB Ram
250 GB NVMe Drive
Unlimited Bandwidth
1 IPv4 | 1 IPv6
150 MBPS Connection
Windows Server 2019 Std

Windows NVMe VPS Server 3 - DE

£39.99 GBP
Monthly

2 CPU / 8 vCores
12 GB Ram
250 GB NVMe Drive
Unlimited Bandwidth
1 IPv4 | 1 IPv6
150 MBPS Connection
Windows Server 2019 Std

Windows NVMe VPS Server 3 - CA

£39.99 GBP
Monthly

2 CPU / 8 vCores
12 GB Ram
250 GB NVMe Drive
Unlimited Bandwidth
1 IPv4 | 1 IPv6
150 MBPS Connection
Windows Server 2019 Std

Windows NVMe VPS Server 3 - FR

£39.99 GBP
Monthly

2 CPU / 8 vCores
12 GB Ram
250 GB NVMe Drive
Unlimited Bandwidth
1 IPv4 | 1 IPv6
150 MBPS Connection
Windows Server 2019 Std

Windows NVMe VPS Server 3 - USA West

£39.99 GBP
Monthly

2 CPU / 8 vCores
12 GB Ram
250 GB NVMe Drive
Unlimited Bandwidth
1 IPv4 | 1 IPv6
150 MBPS Connection
Windows Server 2019 Std

Windows NVMe VPS Server 4 - UK

£69.99 GBP
Monthly

2 CPU / 12 vCores
24 GB Ram
500 GB NVMe Drive
Unlimited Bandwidth
1 IPv4 | 1 IPv6
150 MBPS Connection
Windows Server 2019 Std

Windows NVMe VPS Server 4 - CA

£69.99 GBP
Monthly

2 CPU / 12 vCores
24 GB Ram
500 GB NVMe Drive
Unlimited Bandwidth
1 IPv4 | 1 IPv6
150 MBPS Connection
Windows Server 2019 Std

Windows NVMe VPS Server 4 - DE

£69.99 GBP
Monthly

2 CPU / 12 vCores
24 GB Ram
500 GB NVMe Drive
Unlimited Bandwidth
1 IPv4 | 1 IPv6
150 MBPS Connection
Windows Server 2019 Std

Windows NVMe VPS Server 4 - FR

£69.99 GBP
Monthly

2 CPU / 12 vCores
24 GB Ram
500 GB NVMe Drive
Unlimited Bandwidth
1 IPv4 | 1 IPv6
150 MBPS Connection
Windows Server 2019 Std

Windows NVMe VPS Server 4 - USA West

£69.99 GBP
Monthly

2 CPU / 12 vCores
24 GB Ram
500 GB NVMe Drive
Unlimited Bandwidth
1 IPv4 | 1 IPv6
150 MBPS Connection
Windows Server 2019 Std

Included With Every Plan

  • Windows Server 2019 Std Edition
  • 5 Locations
  • IPv4 & IPv6
  • PCIe NVMe Storage